Ochrana osobních údajů

Systém iWhistle je náš systém pro oznamování různých problémů. Zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři či jiní oznamovatelé mohou prostřednictvím systému iWhistle nahlásit interní kontaktní osobě podezření na porušení zákonů a interních předpisů. iWhistle je součástí našeho systému „Compliance“.

Kdo je subjektem odpovědným za zpracování údajů?
Osobou odpovědnou za zpracování vašich osobních údajů je (dále také jen organizace): SCHOTT AG, Compliance Office, Hattenbergstraße 10, DE-55122 Mainz, compliance.office@schott.com

Které údaje jsou zpracovávány? 
Využívání systému iWhistle je dobrovolné. V případě podání oznámení jsou zpracovávány tyto osobní údaje 
  • Oznamovatel: Jméno (sdělíte-li nám svou totožnost), kontaktní údaje (pokud je poskytnete)
  • Osoby, jichž se dané případy týkají: Jméno a příjmení, informace o předmětných případech a podezření na porušení zákona a pravidel
  • Svědci a/nebo třetí osoby uvedené v oznámení (např. zákazníci, dodavatelé, kolegové nebo obchodní partneři): Jméno a příjmení, kontaktní údaje

K jakému účelu zpracováváme vaše údaje a na jakém právním základě?
Výše uvedené údaje jsou zpracovávány za účelem odhalení a prevence závažných druhů nesprávného jednání a zamezení a odvrácení obzvláště závažných právních následků a škod či následků představujících existenční ohrožení jak pro naši organizaci (trestní stíhání, nároky na náhradu škody, poškození dobrého jména, opatření příslušných orgánů dozoru), tak pro naše zaměstnance. Právním základem pro zpracování údajů je právní povinnost ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a to splnění požadavků vyplývajících ze Směrnice EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, ze dne 23. 10. 2019 (EU 2019/1937), jakož i z vnitrostátních prováděcích právních předpisů v této souvislosti.

Komu jsou předávány mé osobní údaje?
V rámci přezkumů, šetření a nápravných opatření, která mají být přijata, může být nezbytné sdílet informace o oznámeném případu s externími poradci (např. právními poradci) či příslušnými orgány. Systém iWhistle je z našeho pověření provozován třetí osobou, jíž je specializovaný poskytovatel softwarových služeb, společnost iComply GmbH, Große Langgasse 1a, DE-55116 Mainz.

Jaká jsou vaše práva na ochranu osobních údajů?
Máte právo, aby vám byla na požádání bezplatně poskytnuta informace o osobních údajích, které jsou o vás uloženy, o jejich původu a příjemci a o účelu jejich zpracování. Zpracováváme-li vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti jejich zpracování, existují-li k tomu oprávněné důvody vyplývající z vaší konkrétní situace (právo vznést námitku). Dále máte právo na opravu nesprávných osobních údajů, právo na výmaz vašich osobních údajů, právo na omezení zpracování vašich osobních údajů a právo na přenositelnost vašich osobních údajů. V souvislosti s těmito a dalšími otázkami týkajícími se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit. Nakonec máte možnost podat stížnost k dozorovému úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje zákon o ochraně údajů nebo že byla jiným způsobem porušena vaše práva na ochranu osobních údajů.

Po jak dlouhou budou vaše osobní údaje uloženy?
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu, kterou vyžaduje objasnění a konečné posouzení dané věci nebo po dobu vyžadovanou zákonem. Poté budou tyto údaje vymazány v souladu s právními požadavky. Ukáže-li se podané oznámení jako neopodstatněné, bude neprodleně vymazáno spolu s osobními údaji v něm obsaženými. Oznámení a hlášení jsou pravidelně mazána po 6 měsících. Pro účely dokumentace je uloženo také závěrečné vyhodnocení.